« Wróć

Regulamin Portalu www.opiekunmedyczny.pl

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z PORTALU

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z Portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.opiekunmedyczny.pl, zwanego dalej "Portalem" Opiekunmedyczny.pl, prowadzony jest przez KORA Centrum Szkoleń Marek Wojda z siedzibą w Sopocie (81-881) przy ul. Kolberga 15, zwanym dalej "Administratorem".       
                                                                            
Adres Portalu i dane kontaktowe:
adres internetowy: www.opiekumedyczny.pl
e-mail: biuro@opiekunmedyczny.pl

Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

3. Korzystanie z usług Portalu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

4. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Administratora Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego

Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku.

II. Definicje

1. Użytkownik - każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z funkcji Portalu
za pośrednictwem sieci Internet, która dokonała rejestracji na stronie Portalu.

2. Administrator Portalu – osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

5. Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji portalu takiego materiału do publikacji na portalu. Przekazując materiał do Redakcji portalu, Autor potwierdza zapoznanie się
z Regulaminem portalu i zaakceptowanie jego postanowień.

6. Ogłoszenie - sporządzona przez użytkownika ustrukturyzowana informacja dotycząca usługi przechowywania zamieszczana w serwisie, na warunkach przewidzianych w regulaminie.

7. Materiał – informacje, materiały, treści, loga umieszczone w Portalu przez Użytkownika - Autora.

8. Rejestracja - dobrowolne i nieodpłatne  podanie danych przez Użytkownika polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Portalu.

9. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu – przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

III. Zakres usług Portalu

1. Portal daje Użytkownikowi możliwość skorzystania m.in. z funkcjonalności:

 • Dodania swoich usług do bazy;
 • Dodania ogłoszenia;
 • Dodawanie i wyszukiwanie ogłoszeń.

2. Użytkownik przystępujący do usług świadczonych za pośrednictwem Portalu podając swoje dane w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie Portalu, zapoznaje się i akceptuje regulamin oraz kontaktuje
się z Administratorem Portalu.

3. Użytkownik, który przystąpił do usług Portalu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego z konsultantem ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Regulamin zostanie przesłany jako załącznik na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4. Ogłoszenie zostaje dodane po jego autoryzacji dokonanej przez Administratora.

5. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Usługi/Stanowiska pracy, opisywać go dokładnie, rzetelnie
i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd.

6. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach działalności Portalu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

IV. Ogłoszenia

1. W ramach świadczenia usług opisanych w regulaminie, właściciel Portalu umożliwia Użytkownikom nieodpłatne zamieszczanie i publiczne udostępnianie ogłoszeń przechowywania w Portalu.

2. Użytkownik zgadzając się na publikację ogłoszenia w www.opiekunmedyczny.pl, zezwala i upoważnia Administratora na publiczną publikację ogłoszenia.

3. Użytkownik umieszczając ogłoszenie w www.opiekunmedyczny.pl potwierdza, że ma pełne prawa do przedstawionego miejsca przechowywania, treść i zdjęcia są zgodne z rzeczywistością, a ogłoszenie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich.

4. W celu zamieszczenia ogłoszenia w www.opiekunmedyczny.plużytkownik zarejestrowany powinien:

 • wypełnić formularz dostępny na stronie www.
 • dodać ogłoszenie
 • uzyskać autoryzacje Administratora

5. Okres publikacji ogłoszenia jest zgodny z okresem wybranym przez Użytkownika w trakcie dodawania ogłoszenia.

6. Użytkownik ma możliwość modyfikacji parametrów Ogłoszenia podczas jego emisji.
Wprowadzenie zmian w związku z dokonaną modyfikacji parametrów nie może dotyczyć elementów istotnych umowy (stawki, rodzaju przedmiotu/usługi) oraz wprowadzać Użytkownika w błąd.

7. Administrator 7 dni przed upływem okresu publikacji, informuje o tym Użytkownika drogą mailową.
Po upływie okresu publikacji ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w Portalu. Użytkownik może przedłużyć czas emisji ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji ogłoszenia wymaga ponownej aktywacji ogłoszenia.

8. Niedopuszczalne jest:

 • publikowanie przez Użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, materiałów pornograficznych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe;
 • przedstawiających miejsce przechowywania inne niż oferowane w treści ogłoszenia;
 • umieszczanie w treści ogłoszenia reklam innych serwisów;
 • wykorzystywane danych kontaktowych w innym celu niż zawarcie transakcji przechowania. Korzystanie z nich
  w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione;
 • umieszczanie informacji, zdjęć, wiadomości sprzecznych z charakterem serwisu www.opiekunmedyczny.pl

9. W przypadku złamania, któregokolwiek z powyższych podpunktów, konto Użytkownika może zostać zablokowane.

V. Rejestracja w Portalu

1. Użytkownik w celu założenia Profilu w Portalu dokonuje rejestracji poprzez: podanie swojego loginu, adresu e-mail oraz hasła.
Logowanie się w systemie następuje poprzez podanie loginu oraz hasła.

2.  Po założeniu profilu Użytkownik ma możliwość m.in:

 • Publikowania ogłoszeń;
 • Dodawanie i wyszukiwanie ogłoszeń o prace;
 • Zmiany swoich danych;
 • Zmiany swojego hasła;
 • Edycji profilu;
 • Usunięcia profilu
 • w razie wystąpienia błędów na stronie w wizualizacji, pobieraniu plików informacji może skontaktować się
  z Administratorem w celu reklamacji – przekazania informacji o przypadku.
 • Portal niezwłocznie rozpatrzy reklamację i wyśle odpowiedź na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • Konto po utworzeniu wymaga autoryzacji Administratora.

3. Po upływie okresu publikacji ogłoszenie staje się nieaktywne.

4. Korzystanie ze wszystkich usług świadczonych na łamach Portalu udostępnione jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

5. Użytkownik lub jakakolwiek osoba podająca swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.

6. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług portalu;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

VI. Prawa Własności Intelektualnej

1. Użytkownik, który wprowadza na łamach Portalu treści wyraża zgodę na korzystanie z nich przez Portal
na następujących polach eksploatacji:

   a) umieszczenie na stronie internetowej Portalu;

   b) umieszczanie i rozpowszechnianie na portalach społecznościowych i kanale YT należących do Administratora
       i jego Partnerów.

   c) redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych 
       lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

2. W celu tworzenia praw zależnych Administrator powinien uzyskać zgodę Autora.

3. Administrator nie ma prawa ingerowania w treść Utworów, oraz nie ma prawa do tworzenia utworów zależnych bez zgody Autora.

4. Licencja na korzystanie z Utworu nie obejmuje prawa do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania Utworu osobom trzecim.

5. Licencja na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Utworu jest udzielona na czas nieokreślony. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg, począwszy od dnia przekazania projektu o którym mowa w art. 1, Licencjobiorcy.

6. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji osobom trzecim oraz nie ma prawa ich dalszego  sublicencjonowania przez te osoby.

7. Licencja ma charakter nie wyłączny i udzielana jest na czas nieokreślony.

8. Użytkownik korzystający z funkcjonalności Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Portalu.

9. Użytkownik nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Administratora Portalu do kopiowania bądź rozpowszechniania materiałów udostępnianych na łamach Portalu do których nie posiada praw.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających z Portalu jako Konsumenci

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia zamówienia usługi, wysyłając stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie, o ile Konsument nie utracił takiego prawa, wyrażając ZGODĘ na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i przy wyrażeniu takiej zgody został poinformowany o utracie przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy w chwili udzielenia takiej zgody.
Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres e-mail: biuro@opiekunmedyczny.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.

2. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, ogłoszeniodawca dokona zwrotu ceny usługi w ciągu 14 dni
od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Ogłoszeniodawca wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

3. Ogłoszeniodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

VIII. Procedura reklamacyjna

1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila podanego
na stronie www.opiekunmedyczny.pl w którego treści wpisuje:

    a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt;

    b) rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie

    c) rodzaj błędnego funkcjonowania

    d) czas, który stanowi podstawę reklamacji

    e) zarzuty Użytkownika;

    f) okoliczności uzasadniające reklamację;

    g) ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;

     - w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.

2. Portal, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując  czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz
z uzasadnieniem swojego stanowiska.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści

IX. Rezygnacja ze świadczonych usług

Użytkownik może zrezygnować z publikacji swojego ogłoszenia przed datą jego wygaśnięcia po uprzednim kontakcie e-mailowym z Administratorem

1. Użytkownik zarejestrowany - wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone
za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.

2. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy:

      a)  Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji
           w Portalu,

      b)  Użytkownik zamieszcza w Portalu treści bezprawne,

      c)  Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

      d)  Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje
           działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu,

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

X. Techniczne warunki korzystania z Portalu

1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email                                                                                   
 • 2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta  Użytkownik
 • 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 • 4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć
  na funkcjonalności dostępne w Portalu.
 • 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.opiekunmedyczny.pl stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.

XI. Prawa i Obowiązku Użytkownika

1. Zarejestrowany Użytkownik umieszcza materiały na Portalu dobrowolnie.

2. Zakazane jest umieszczanie treści przez Użytkownika:

    a) niosących treści bezprawne;

    b) obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;

    c) fałszywych lub mylących;

    d) naruszających prawa osób trzecich;

    e) rozpowszechniających spam;

    f) zawierających linki oraz reklamy serwisów konkurencyjnych dla www.opiekunmedyczny.pl,

    g) wirusów czy innych technologii działających na szkodę Portalu i Użytkowników,

    h) naruszające prawa osób trzecich.

3. Użytkownik ma możliwość modyfikacji parametrów Ogłoszenia podczas jego emisji. Wprowadzenie zmian w związku
z dokonaną modyfikacją parametrów nie może dotyczyć elementów istotnych umowy ( stawki, rodzaju przedmiotu/usługi) oraz wprowadzać Użytkownika w błąd

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań określonych
w treści Ogłoszenia, chyba że nastąpiło to wskutek siły wyższej lub z przyczyn nie leżących w gestii Użytkownika.

5. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

6. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom trzeci

7. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.

8. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

9. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@opiekunmedyczny.pl

W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

XII. Stawki

1. Stawki podawane są w polskich złotych i są cenami NETTO. Koszty wykonania płatności doliczane są do ceny wybranego pakietu i ponosi je Użytkownik.

2. Stawki podawane w ogłoszeniach są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Stawka podana przy każdej usłudze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przystąpienia do korzystania z usługi świadczonej przez Usługodawcę

3. Portal nie pośredniczy w negocjacjach stawek oraz zwieraniu umów.


XIII. Prawa i Obowiązku Administratora

1. Administrator troszczy się o należyte działanie platformy internetowej www.opiekunmedyczny.plo każdej porze.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika w przypadku:

    a) złamania zasad umowy oraz regulaminu,

    b) podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, lub Portalu,

    c) podawania nieprawdziwych danych,

    d) niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z dokonania rezerwacji
        przez Użytkownika, z  innych przyczyn niż siła wyższa

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

   a) treści i informacje przekazywane przez Użytkowników, w szczególności za ich prawdziwość,
       aktualność czy rzetelność

   b) działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik przekazał kody dostępu do swojego konta w Portalu,

   c) zażalenia i skargi Użytkowników dotyczące wykonania przez ogłoszeniodawcę usługi oraz weryfikację
       prawdziwości przekazanych przez niego informacji i warunków, stawek,

   d) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji Portalu

4. Administrator ma możliwość usunięcia każdej treści wprowadzonej przez Użytkownika w Portalu po uprzednim wezwaniu go do samodzielnej modyfikacji, jeżeli narusza ona Regulamin lub obowiązujące przepisy prawne. Przyczyną usunięcia treści może być także zgłoszenie naruszeń Regulaminu przez inne podmioty korzystające z Portalu. Jeżeli Administrator Portalu podejmie decyzję o usunięciu treści prześle Użytkownikowi wiadomość na adres e-mail ze wskazaniem przyczyny usunięcia oraz ewentualną możliwością modyfikacji jego treści.

5. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów
i okoliczności.

6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Portalu Użytkowników, Portal jest zobowiązany
do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

7. W przypadku, gdy Portal wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

XIV. Postanowienia końcowe

1.  Regulamin jest dostępny pod adresem: www.opiekunmedyczny.pl
2. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument spory Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach

oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów:

    a)  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

    b)  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

    c)  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

    d) Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
       sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

    e) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się
       z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

    f)  wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie
        postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
    g) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych
        należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
        Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym
        numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
        pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl

   h)  platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

 

 

 

Partnerzy