« Wróć

OPIEKUN MEDYCZNY I JEGO ZADANIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Opiekun medyczny nabywa określone kompetencje i jest przygotowany do wykonywania określonych zadań zawodowych.
Według podstawy programowej kształcenia w zawodzie Opiekun medyczny (nr zawodu 532102), osoba posiadająca tytuł zawodowy Opiekuna medycznego wykonuje następujące zadania:

1)  rozpoznawanie  i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2)  pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
3)  asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów                    pielęgnacyjnych;
4)  konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
5)  podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Partnerzy