« Wróć

Etyka w zawodzie Opiekuna Medycznego

Osoby, które sprawują opiekę nad innymi powinny okazywać pomoc w taki sposób, żeby nie naruszać poczucia własnej wartości oraz potrzeby szacunku i serdeczności swoich podopiecznych.
Etyka zawodowa to zespół zasad i norm, które określają poprawny z moralnego punktu widzenia sposób zachowania się 
i postępowania przedstawicieli określonej grupy zawodowej. Aby móc dokonać słusznego wyboru, każdy Opiekun powinien znać kodeks etyki zawodowej swojego zawodu.

Ważnym aspektem jest odpowiedzialność moralna, czyli świadome i dobrowolne podejmowanie działań, które są zgodne
z zasadami i normami moralnymi. Odpowiedzialność to świadomość, gotowość do poniesieniem konsekwencji w razie odejścia od moralnych czynów i przesunięcia się w stronę niemoralną.
Moralnymi sankcjami są: wyrzuty sumienia, wstyd, rozgoryczenie, rozżalenie. Opiekun postępuje etycznie, gdy przestrzega praw pacjenta, człowieka.

Do podstawowych prawa pacjenta należą prawa tj.:

 • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do informacji
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji
 • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Zadaniem Opiekuna w kontekście praw pacjenta jest:

1. Ochrona życia i godności pacjenta.

2. Zapewnienie poufności.

3. Równouprawnienie osób bez względu na narodowość, wyznanie, rasę, kolor skóry, religię, status społeczno-ekonomiczny, płeć czy poglądy polityczne.

4. Bezpieczeństwo pacjenta.

Zatrzymajmy się chwilę na problemach i dylematach etycznych. Rozróżnia się dwie kategorie problemów etycznych:

 • Przemoc etyczną, charakteryzującą się naruszaniem zasad moralnych, np. Opiekun, który swoim zachowaniem daje dowód braku kompetencji i zaniedbuje obowiązki wobec pacjenta,
  nie udzielając mu dostatecznej opieki, popełnia wykroczenie.
 •  Dylemat etyczny, powstający wobec konieczności dokonania wyboru najwłaściwszej metody, gdy jest możliwość znalezienia różnych motywów i kierunków działania.
  Przykład: Opiekun znajduje się w sytuacji, gdy pacjent nie zgadza się na wykonanie zabiegów koniecznych dla zdrowia.
  Kodeks stara się podać jasne wskazówki dla zapobiegania stosowania przemocy etycznej, jednak nie nadaje się do stosowania wobec wszystkich dylematów etycznych.

W zawodzie Opiekuna ważną rolę odgrywa osobista sumienność. Rozwiązanie dylematów zależy często od konkretnych okoliczności. Należy zaznaczyć, że nie ma jednego rozwiązania doskonałego,
do przyjęcia w określonej systuacji pielęgnacji pacjenta. Dylemat etyczny to natomiast problem tak trudny, że nie można go rozwiązać w sposób zadowalający, to sytuacja, w której zachodzi konieczność wyboru pomiędzy niezadowalającymi alternatywami (np. ograniczona ilość leków, powiedzieć czy nie ciężko choremu człowiekowi lub jego rodzinie o bardzo złym rokowaniu).

Opiekunowie stają w obliczu trudnych zadań. Z jednej strony powinni wykazywać się wiedzą związaną ze swoimi kompetencjami zawodowymi, z drugiej strony oczekuje się od nich relacji przyjacielskich,
opartych na empatii. Jednym słowem, kluczowe kwestie to zarówno profesjonalizm świadczonych usług jak i wysoki standardy natury etycznej.

Autor: Anna Poprawska

 

Partnerzy